Văn bản biểu mẫu

QUYẾT ĐỊNH số 1210/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH số 1210/QĐ-TTg

 30/12/2015 |  0 |  1281

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020   THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- ...

Xem thêm
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

 30/12/2015 |  0 |  1704

NGHỊ ĐỊNH, QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU  VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi ...

Xem thêm
Đánh giá kết quả thực hiện của nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư.

Đánh giá kết quả thực hiện của nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư.

 30/12/2015 |  0 |  1436

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- ...

Xem thêm